Algemene voorwaarden

ART. 1. Alle verkopen zijn onderworpen aan de hierna vermelde verkoopvoorwaarden. Geen afwijking zal toegestaan worden tenzij zij blijkt uit de bijzondere voorwaarden van onderhavige overeenkomst of enig ander geschrift van onze firma. De vennootschap erkent geen enkele mondelinge overeenkomst van haar afgevaardigden, welke in tegenspraak is met deze verkoopvoorwaarden.

ART. 2. De verkoopvoorwaarden worden enkel rechtsgeldig na onze schriftelijke bevestiging of na levering. De koper is nochtans verbonden vanaf de ondertekening van de bestelbon.

ART. 3. De goederen worden verkocht, af magazijn, niet verpakt. De verzending gebeurt op risico van de bestemmeling zelfs als dit franco geschiedt.

ART. 4. De aangeduide leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Ieder geval van overmacht, hetzij stakingen, exploitatieongevallen, gebrek aan grondstoffen of vervoer, schorst de verplichtingen van onze firma en stelt haar vrij van elke verantwoordelijkheid.

ART. 5. De BTW en alle eventuele bijkomstige verkoopkosten zijn ten laste van de koper.

ART. 6. Behoudens afwijking in de bijzondere voorwaarden, wordt de betaling van iedere bestelling als volgt uitgevoerd : een voorschot van 30% bij de bestelling en het saldo bij de levering. Elke factuur die binnen de dertig dagen onbetaald blijft, zal een interest van 15% per jaar, vanaf de opmaking, met zich brengen, en dit zonder voorafgaande notificatie. Al de betalingen dienen te Mechelen geregeld te worden op onze bankrekening. Het opmaken van wissels of elke andere wijze van betaling, maakt geen uitzondering op deze regel.

ART. 7. Zo een factuur op de vervaldag onbetaald is, zal het bedrag ervan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met 10% en minimum 125 EURO verhoogd worden.

ART. 8. In geval van betalingsfaciliteiten neemt de koper de kosten en de interesten ervan op zich. Bovendien moet hij, bij de levering, maandelijks wissels aanvaarden. Elke aval wordt verondersteld gegeven te zijn voor de betrokkene acceptant. Het opmaken van wissels brengt in geen geval schuldvernieuwing mede.

ART. 9. De verkochte goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs. Indien een schuld op de vervaldag niet betaald is, wordt de verkoop onmiddellijk rechtens vernietigd door de verklaring van de verkoper bij eenvoudig schrijven. In dit geval verbindt de koper zich de koopwaar binnen de 24 uur na notificatie terug te geven. Gebeurt dit niet, dan is onze firma gemachtigd de koopwaar, waar ook en zonder enige formaliteit, terug te vorderen. De risico’s zijn echter ten laste van de koper ook tijdens de periode dat hij in het bezit is van de goederen, al blijven wij er eigenaar van.

ART. 10. De leveringen - apparaten en goederen - worden als aanvaard beschouwd indien onze firma binnen de zeven dagen geen aangetekend schrijven ontvangt.

ART. 11. Onze firma waarborgt, gedurende één jaar vanaf de dag van de levering, het vervangen van defecte onderdelen. De daguren, alsook het vervoer van de onderdelen of apparaten, vallen ten laste van de koper. De waarborg geldt niet voor de apparaten, die buiten onze werkhuizen of door een aan onze firma vreemde persoon hersteld, veranderd of eenvoudig gedemonteerd werden. De koper kan zich niet beroepen op het vervangen van een stuk om de betaling van de prijs te weigeren.

ART. 12. De door onze firma verleende waarborg dekt in geen geval, zelfs niet tijdens het eerste jaar na de levering, de schade die de verkochte apparaten lijden tengevolge van een defecte elektrische installatie of tengevolge van een nalatigheid of van een behandeling niet strokende met de gebruiken of de aanwijzingen, die bij iedere levering gevoegd zijn.

ART. 13. Betwiste zaken worden uitsluitend behandeld door de rechtbank van Mechelen

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief